Artists


Komei (Mitsuaki) 光明

Shubi (Hideyoshi) 秀美

Joshi  尉子

Miyao  宮尾

Sukeyuki 亮之

Miyao Eisuke 宮尾栄助

Udagawa Kazuo 宇田川和雄

Chikayoshi 親義之

Hasegawa Issei 長谷川一清

Munetoshi 宗厳

Akamitsu 赤光

Munemasa 政宗

Maruki 丸喜

Yokojo 横子

Kihara Hosai 木原

Takachika 隆親

Shihō 紫峰

Miyabe Atsuyoshi厚義

Shukosai Meikei 宗光斎明恵

Masatsune  政常

Seisai 静斎

Hidenao 秀尚 (Shūshō)

Masayuki 政之 (Seishi)

Miyao saku 宮尾作

Miyamoto 宮本 and Ginsei 銀製

Ōki 大木

Shizan 紫山

Tomiki Shobei 富木庄兵衛

Toun chu 渡雲鋳

Atsuyoshi saku toku 厚義作 特 with seal Maruki sei まるき製

Yoshimitsu 芳光

Myochin Hiroyoshi 明珍弘美

Joju如寿

Gyōkō 暁光

Seimin chū 整珉鋳

Ginsei 銀製

Miyamoto 宮本 Jungin 純銀

Shuho koku 秀峰刻

Seiunsai Yoshitani zo 清雲斎 美谷造

Toto Hidemitsu Kansei 東都 秀光監製

Hidemitsu Kansei 秀光監製

Fujii Yoshitoyo Damascene Company

Nihon koku, Kyoto ju Komai sei 日本國京都住駒井製

Kyoto Inoue sei and seal Fusahiro 京都井上製  房寛

Seiya chu 誠谷鋳

Miyao 宮尾

Miyao zō 宮尾造

Kōse saku 晃世 作

Yoshimitsu zo 義光造

Jomi Eisuke II 紹美栄祐

Kin`unken zo 錦雲軒造

Ando Jubei 安藤重兵衛

Shuzan koku 洲山刻

Tamura III 田村

Takahashi Ryoun 高橋凌雲

Hideaki saku 秀明作

Nogami Ryūki 野上龍起

Mitani 美谷

Ryoshu koku 漁舟刻

Isshinsai 一真斎 and Yoshihisa koku 芳久刻

Katsumasa koku 勝正刻

Yushin 友真刻

Tsusetsu 津雪

Nishimura Sozaemon 西村総左衛門

Inoue sei 井上製

Komai Otojiro I 駒井音次郎